Navigace: Pěší toulky českou krajinou > Ochrana přírody

Ochrana přírody

Stručný výběr informací o ochraně přírody - z hlediska turistiky:

Současná ochrana přírody v České republice se řídí zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (ve znění pozdějších předpisů) a souvisejícími vyhláškami.

Zvláště chráněná území - kategorie:

- národní parky

- chráněné krajinné oblasti

- národní přírodní rezervace

- přírodní rezervace

- národní přírodní památky

- přírodní památky.

Co je v nich zakázáno:

národních přírodních rezervacích a v I. zónách národního parku se smí chodit pouze po cestách vyznačených se souhlasem orgánu ochrany přírody (tzn. turisticky značených), pokud územím procházejí.

V národních parcích, národních přírodních rezervacích a přírodních rezervacích se nesmějí sbírat žádné rostliny ani živočichové, přičemž v národních přírodních rezervacích se nesmějí sbírat ani lesní plody.

V národních parcích, chráněných krajinných oblastech a národních přírodních rezervacích je zakázáno tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody.

V národních parcích a národních přírodních rezervacích je zakázáno provozovat horolezectví, létání na padácích a závěsných kluzácích a jezdit na kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.

Národní přírodní památky a přírodní památky je zakázáno měnit či poškozovat.

Ovšem pozor - v chráněných územích může orgán ochrany přírody stanovit tzv. bližší ochranné podmínky, a to ve zřizovacím předpise každého jednotlivého chráněného území. Takže se může stát, že i do přírodní rezervace či přírodní památky (nikoli národní) bude povolen vstup pouze po značených cestách, případně budou uvedena jiná omezení, která se vás mohou týkat. Zřizovací předpisy chráněných území najdete na http://drusop.nature.cz/, v oddíle "Právní dokumentace". Pokud se chystáte navštívit některou přírodní rezervaci či přírodní památku, kde nevede značená cesta, doporučuji se předem podívat do tohoto katalogu chráněných území, zda tam takovéto omezení není. Pokud jde o omezení vstupu do takovýchto území, není v tom vůbec žádná viditelná logika, někde mi nad tím zůstává trochu rozum stát. A naopak - jsou extrémní případy, kdy ke vstupu do národní přírodní rezervace, kde nejsou na mapě zakresleny vůbec žádné cesty, natož značené, vybízí přímo obecní úřad na svém oficiálním webu a radí, kudy se tam nejlépe dostat.

Zajímavý odkaz na toto téma najdete na 

http://wiki.geocaching.cz/wiki/Pravidla_pro_cache_v_chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%BDch_%C3%BAzem%C3%ADch. Stránka je sice psána pro geocaching, ale pracovník AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny, v její kompetenci jsou chráněná území kromě národních parků) tam velmi jasně vysvětluje vše, co se týká vstupu do chráněných území. Důležité je zvláště: v národních přírodních rezervacích a v I. zónách národních parků je podle výkladu právníků vstup povolen výhradně po cestách s pruhovým značením KČT.

Jak jsou zvláště chráněná území označována:

Zvláště chráněná území jsou označována tabulemi se státním znakem u přístupových cest.

Hranice národních přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních památek a I. zón národního parku se označují dvěma červenými pruhy (např. na stromech).

Zvláště chráněné rostliny a živočichové:

Podle stupně ohrožení se dělí na

a) kriticky ohrožené, b) silně ohrožené, c) ohrožené

Zvláště chráněné rostliny jsou chráněny ve všech svých podzemních a nadzemních částech a všech vývojových stádiích; chráněn je rovněž jejich biotop. Je zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Je též zakázáno je držet, pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje nebo výměny.

Seznam zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a stupeň ohrožení stanoví vyhláška č. 395/1992 Sb. (příloha II. vyhlášky = rostliny, příloha III. vyhlášky = živočichové): http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-395

Neplatí tedy (již od r. 1992) staré rozdělení na rostliny úplně a částečně chráněné, kdy částečně chráněné (např. sněženky) bylo možno trhat.

Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny.

Kromě toho existují Červené seznamy rostlin i živočichů České republiky, které se se seznamem v uvedené vyhlášce prolínají, jsou ale zřejmě dynamičtější než česká legislativa. Najdete je na Portálu informačního systému ochrany přírody (Agentura AOPK), na http://portal.nature.cz/publik_syst/ctihtmlpage.php?what=1264.

Červený seznam cévnatých rostlin (stav k r. 2012) najdete také na http://botany.cz/cs/cerveny-seznam/.

Některé další pojmy:

Co je ptačí oblast?

Jedná se o území nejvhodnější pro ochranu z hlediska výskytu, stavu a početnosti populací určitých druhů ptáků, které stanovuje vláda nařízením.

Co je přírodní park?

K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněným územím, může být právním předpisem zřízen přírodní park a stanovena omezení takového využití území, které by znamenalo zničení nebo poškození tohoto území.

Související odkazy:

Legislativa:

Zákon  č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114#cast3

Vyhláška č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území:

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-64

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky:

http://www.ochranaprirody.cz/

Ústřední seznam ochrany přírody (katalog chráněných území):

http://drusop.nature.cz/

Vybraná chráněná území:

http://www.cittadella.cz/europarc/

Ptačí oblasti v České republice:

http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=1804

 
© toulkykrajinou.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum